Jeśli trafiłeś na tą stronę to znaczy że jesteś członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja lub pracownikiem upoważnionym do administrowania zawartymi na stronie danymi. Jeśli nie jesteś żadną z tych osób prosimy o opuszczenie niniejszej strony.

Aby korzystać z serwisu należy zalogować się za pomocą otrzymanego loginu i hasła. 

 

Czym jest Rada ?


Termin Rada – oznacza organ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” właściwy w sprawach wyboru projektów.

1. W skład Rady wchodzą:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, będących członkami Stowarzyszenia,

- podmioty nie będące instytucjami publicznymi, czyli partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet, a także przedstawiciele mieszkańców gmin, będących członkami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani też być zatrudnionym w Biurze LGD.

3. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

4. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 14 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.

5. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:

- chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

- podróż służbową,

- inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

6.Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji może przysługiwać wynagrodzenie za udział w wyborze operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jeśli Walne Zebranie Członków je uchwali.

7. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zebranie Członków.

8. Przewodniczący i Zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady.